SUPERโพลยังไร้คนเหมาะนายกฯกว่าบิ๊กตู่

SUPERโพล คนมองปมถือครองหุ้นของรัฐมนตรีทำเสื่อมเสีย ยังไร้คนเหมาะสมนั่งนายกฯกว่า "พล.อ.ประยุทธ์"

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน จำนวน 1,018 ตัวอย่าง เรื่องคุณธรรม จริยธรรมนักการเมือง โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.4 ระบุ การรับรู้ภาพลักษณ์นักการเมืองในสื่อมวลชนมีข่าวเสื่อมเสียมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุมีข่าวภาพลักษณ์ดูดีมากกว่า ทั้งนี้ ที่น่าเป็นห่วง คือ ความเห็นต่อข่าวสัมพันธ์รักนักการเมืองกับนักเคลื่อนไหวในคลิปที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ส่งผลต่อพรรคการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.7 ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมือง

ส่วน ข่าว กกต. ลงมติรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อพรรคการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.4 ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมืองต้นสังกัด ในขณะที่ร้อยละ 35.6 ระบุไม่เสื่อมเสีย และเมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคต พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.7 ระบุยังไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมากพอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุมีมากพอแล้ว ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุยังไม่มีใครเหมาะสมมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุมีคนที่เหมาะสมมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า รัฐมนตรีที่ถือหุ้นสัมปทานรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนควรลาออกโดยเร็วที่สุด เป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลและคสช. เข้ามาด้วยความหวังสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมืองให้ดีขึ้น เพราะหากรอเวลาอาจส่งผลกระทบความเชื่อมั่นศรัทธานายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ คสช. จึงเสนอให้รัฐมนตรีเหล่านั้นพิจารณาเสียสละลาออกทันทีเพื่อรักษาระบบคุณธรรมจริยธรมนักการเมือง เป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบทอดต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close