“นิด้าโพล”เผยเด็กยุคดิจิทัลฝันมีอาชีพส่วนตัว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เผย เด็กยุคดิจิทัลฝันมีอาชีพส่วนตัว ขณะผู้ปกครองยังอยากให้รับราชการ ขอรัฐบาลสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 ม.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,270 หน่วยตัวอย่าง พบว่า อาชีพในฝัน ที่เด็กและเยาวชนไทยอยากเป็นในยุคดิจิทัล ร้อยละ 15.83 มีอาชีพส่วนตัว (ค้าขาย เสริมสวย ฯลฯ), ร้อยละ 12.40 เป็นครู/อาจารย์,
ร้อยละ 11.87 รับราชการ ,ร้อยละ 11.61 เป็นหมอ/พยาบาล และ ร้อยละ 6.86 เป็นวิศวะ/สถาปนิก/นักออกแบบดีไซน์ ขณะที่ความคิดเห็นของผู้ปกครอง อยากกให้บุตรหลานเป็น ร้อยละ 30.08 รับราชการ, ร้อยละ 15.82 เป็นหมอ/พยาบาล , ร้อยละ 13.36 ทำอาชีพส่วนตัว (ค้าขาย เสริมสวย ฯลฯ)

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นยุคดิจิตัล ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เด็กไทย ต้องมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ ถึงร้อยละ 39.69 ขณะที่ ร้อยละ 38.03 ระบุ มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว, ร้อยละ 36.38 มีความอดทน อดกลั้น

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงของขวัญวันเด็กด้านการศึกษาที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาลชุดใหม่ ร้อยละ 30.00 ระบุ กระจายโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม, ร้อยละ 29.76 โครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี และ ร้อยละ 19.69 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 52.41 เห็นด้วยเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้มีการสอบคัดเลือกเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีเพียง ร้อยละ 25.25 ระบุ ไม่เห็นด้วย

 

 

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close