NIDAโพล51.61%มองแร็พประเทศกูมีสะท้อนสังคม

นิด้าโพล ประชาชน 51.61% มองแร็พ"ประเทศกูมี" สะท้อนความเป็นจริงของสังคมและการเมืองไทย ขณะที่ 58.14%ยังไม่เคยฟัง

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.14 ระบุว่า ไม่เคยฟังและไม่เคยดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” และร้อยละ 41.86 ระบุว่า เคยฟัง โดยผู้ที่ระบุว่า ไม่เคยฟัง/ดูคลิป พบว่า ประชาชน ร้อยละ 8.34 ระบุว่า อยากฟังมาก ร้อยละ 12.43 ระบุว่า ค่อนข้างอยากฟัง ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากฟัง และร้อยละ 50.68 ระบุว่า ไม่อยากฟังเลย

ทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงประเทศกูมี นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.61 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่แค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคม/การเมืองไทย รองลงมา ร้อยละ 39.66 ระบุว่า เป็นแค่บทเพลงที่เสียดสีสังคม/การเมืองเท่านั้น ร้อยละ 18.41 ระบุว่า เป็นแนวเพลง RAP จะใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ร้อยละ 10.82 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ร้อยละ 7.78 ระบุว่า เนื้อหาของเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สร้างความแตกแยกในสังคม และร้อยละ 2.28 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านเผด็จการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความรู้สึก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.70 ระบุว่า รู้สึกเฉย ๆ กับเพลงนี้ รองลงมา ร้อยละ 30.93 ระบุว่า รู้สึกชอบเพลงนี้ และร้อยละ 15.37 ระบุว่า รู้สึกไม่ชอบเพลงนี้

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close