สนช.มีมติตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติกกต.2คน

สนช. มีมติตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติ กกต. 2 คน โดยใช้เวลา 45 วัน ขณะประกาศใช้กฎหมายสภาพัฒน์แล้ว

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 17 คน กำหนดเวลาการปฏิบัติงานภายใน 45 วัน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กกต. 2 คน ที่เหลือ ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ คือ

1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายความ

ทั้งนี้ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

จากนั้น ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พรรคกำลังพัฒนาระบบแอพพิเคชั่นให้ใช้ได้ทั้งระบบแอนดรอยและไอโอเอส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง โดยจะสามารถโหลดแอพพิเคชั่น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงคะแนนหยั่งเสียง และทันทีที่เปิดการลงคะแนน ก็สามารถประมวลผลส่งให้กกต.พรรค และกกต.พรรคส่งให้กรรมการบริหารพรรคต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close