คสช.ใช้ม.44คลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 คลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว แต่ห้ามหาเสียง พร้อมให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งก่อนกฏหมาย เลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลใช้บังคับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตำมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2560 เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในการปฏิรูปตามมาตรา 45 และ 258 ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำและ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วันนับแต่มีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการ แก้ไขข้อบังคับพรรค,เลือกหัวหน้าพรรค,จัดตั้งสาขาพรรค,เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค,จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ติดต่อประสานงานกับสมาชิกพรรคได้แต่ห้ามหาเสียง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งได้ ก่อ่นกฏหมายเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close