สนช.เตรียมพิจารณากม.สถาบันการเงิน

สนช.เตรียมพิจารณา พรบ.สถาบันการเงิน และ พรบ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ขยายเวลากฏหมายอีก 4 ฉบับ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในวาระที่ 2-3 และร่าง พ.ร.บ. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. … ออกไปอีก 60 และขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกไปอีก 30 วัน

สำหรับในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 งดการประชุม เนื่องจากจะมีการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขจากส่วนต่าง ๆ

ข่าวน่าสนใจ

Close