มติผู้ตรวจฯเลือก”พล.อ.วิทวัส”นั่งประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงมติเลือก “พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์” เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ,นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อคัดเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยที่ประชุม มีมติเลือก พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ให้เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยขั้นตอนหลังจากนี้ ประธาน สนช. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา หรือ ส.ว. จะนำรายชื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีนายศรีราชา วงศารยางกูร เป็นประธาน ซึ่งนายศรีราชา ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559 จึงทำให้ตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินวางลง ซึ่งขณะนั้นยังไม่สามารถเริ่มกระบวนสรรหาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีความชัดเจนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จึงออกคำสั่ง คสช. ที่ 40/2559 เพื่องดเว้นการคัดเลือกไว้ก่อน แต่เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเสร็จสิ้น จึงเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้ กฎหมายรับรองให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนกว่าจะครบวาระตามกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

ข่าวน่าสนใจ

Close