ครม.เห็บชอบพรบ.ป้องกันลักลอบโยกย้ายถิ่น

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน -เห็นชอบ หลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ สาระสำคัญ คือการกำหนดบทนิยามผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศหรือรัฐที่เข้าไปอยู่ และไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ตามกฎหมาย กำหนดความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานกลางประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในเคหสถาน เพื่อตรวจค้น หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบ ขนโยกย้ายผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล หากมีเรือต่างชาติ และเจ้าหน้าที่สงสัยว่ากระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อติดต่อไปยังรัฐหรือประเทศที่เป็นเจ้าของธงเรือนั้นกรณีที่กระทำความผิดบนเรือต่างชาติ ที่ไร้สัญชาติ เจ้าหน้าที่สามารถ ให้เรือนั้นหยุดเพื่อเข้าตรวจค้นได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สาระสำคัญ คือ ก่อนยื่นฟ้องคดีแพ่ง คู่ความอาจขอหรือยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประนีประนอมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดีแพ่ง หลังได้คู่ประนีประนอมเเล้ว หากเจรจากันได้จะมีสัญญาประนีประนอมยอมความ คู่ความสามารถนำสัญญานี้ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาได้ เมื่อศาลเห็นว่าเป็นสัญญาประนีประนอมที่เหมาะสมชอบด้วยกฎหมาย จะพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญานั้น แต่หากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ศาลอาจไต่สวนปฏิเสธตามคำพิพากษาของสัญญาประนีประนอม โดย ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อลดจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลแพ่งให้น้อยลง รวมถึงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติในหลักการ เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวก ปลอดภัย

ข่าวน่าสนใจ

Close