ครม.ตั้ง”พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์”รองเลขานายกฯ

มติ ครม.แต่งตั้ง"พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ " นั่งรองเลขาฯนายกฯฝ่ายการเมือง -ให้"อุรีรัชต์ เจริญโต" เป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงปราก

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ แกนนำ กปปส. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
โดยมีภาระกิจประสานการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของประชาชน พร้อมทั้งประสานงานด้านรัฐสภา

นอกจากนี้ยังเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต,นายสุรเดช เตียวสกุล,นายมีศักดิ์ ภักดีคง เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.จริยา สุทธิไชยา เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), น.ส.เสริมสุข ลักเพ็ชร์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, น.ส.เบญจพรณ์ ชาครนนท์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

ด้านกระทรวงต่างประเทศ ให้ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เป็นเอกอัคราชทูต สถานเอกอัครราชทูตกรุงย่างกรุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 และให้นางอุรีรัชต์ เจริญโต เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงปราก สาธารรัฐเช็ก เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและดำแหน่งที่ว่างลง

 

 

**ขอบคุณภาพจากFB.พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (บี)

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close