สนช.มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ระเบียบตุลาการ

สนช. มีมติเห็นชอบร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 129 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปอีก 30 วัน ดังนี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …

 

ข่าวน่าสนใจ

Close