อุดมเผยรายชื่อกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายพิจารณากม.ลูก2ฉ.ภายใน15วัน

"อุดม" เผยรายชื่อ กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ ภายใน 15 วัน - ข้อโต้แย้งกฎหมายลูก 2 ฉบับ รวม 7 ประเด็น ชี้ไม่ตรงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า กรธ. ได้มีมติเสนอรายชื่อกรธ. เข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ในสัดส่วน กรธ. สำหรับพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย โดยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช, นายภัทร คำพิทักษ์, นายศุภชัย ยาวะประภาษ, นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมาธิการ

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้ นายอัชพร จารุจินดา, นายชาติชาย ณ เชียงใหม่, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และนายอุดม รัฐอมฤต ร่วมเป็นกรรมาธิการ ซึ่งมีกรอบเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ นายอุดม เปิดเผยถึงข้อโต้แย้งของ กรธ. ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีการแก้ไขในชั้นสภานิติบัญญัติ 4 ประเด็นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 35 เรื่องการจำกัดสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการ มาตรา 73 การจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงในการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 86 การขยายระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนจากเดิม 8.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 7.00 – 17.00 น. และมาตรา 92 การให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่ช่วยคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเห็นควรให้กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. หาวิธีการและเครื่องมือมาดำเนินการ ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเป็นปัญหาเชิงเทคนิค ไม่น่าจะยากที่จะหารือให้ได้ข้อสรุป

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ. เห็นแย้ง 3 ประเด็น คือมาตรา 11 เรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกลุ่มการสมัครจาก 20 กลุ่ม เหลือเพียง 10 กลุ่มที่ถือว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 13 การแบ่งผู้สมัครในแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท และการให้ผู้สมัครในแต่ละประเภทเลือกกันเอง ซึ่งแปลกปลอมจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ รวมถึง มาตรา 42 ร่างมาตรา 43 และร่างมาตรา 44 ที่ยกเลิกการเลือกไขว้ ซึ่ง กรธ.หวั่นว่าจะทำให้เกิดการฮั้วบล็อกโหวตหรือสมยอมกัน จึงไม่ตรงต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ข่าวน่าสนใจ

Close