มติสนช.เห็นชอบ5กกต.จ่อเลือกปธ.ก่อนทูลเกล้า

ที่ประชุม สนช. มีมติ เห็นชอบ 5 กกต. จาก 7 รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อ -ตีตก "สมชาย-พีระศักดิ์" จ่อเลือกประธาน ก่อนทูลเกล้าฯ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน ใช้เวลาการพิจารณาเกือบ 3 ชั่วโมง โดยผู้ที่ไดรับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งหรือมากกว่า 123 เสียง มี 5 คน ประกอบด้วย

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เห็นชอบ 178:20 เสียง

2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 186:10 เสียง

3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 184:12

4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 184:11 เสียง

และ 5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 185:10 เสียง

ขณะที่ นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด 28 :168 เสียง และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3:193 ซึ่งได้คะแนนเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก 246 คน

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ว่าที่ กกต.ใหม่ จะต้องดำเนินการลาออกจากงานทุกประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ก่อนนำหลักฐานมายื่นต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมกับนัดประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธาน กกต. ก่อนนำรายชื่อประธาน และว่าที่ กกต.ใหม่ ขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ในคราวเดียวกัน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีในวันถัดไปจากวันที่ลงพระปรมาภิไธย ส่วน กกต. อีก 2 ตำแหน่งที่ขาดไป จะต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ในส่วนที่ขาด หรืออาจใช้วิธีการทาบทามบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ ตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้

ข่าวน่าสนใจ

Close