fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพฯทรงติดตามการดำเนินงานรร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

 

เวลา 09.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนิงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก เดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ต่อมาในปี 2556 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ารับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 86 คน และมีนักเรียน 826 คน เป็นเด็กชาวไทยพื้นราบและชนเผ่าต่างๆจากจังหวัดตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาต่อที่โรงเรียนรวม 33 คน

 

สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดยกเว้นภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับจังหวัด จึงจัดกิจกรรม เช่นการพูดหน้าเสาธง ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ศูนย์การเรียนรู้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube