Home
|
ข่าว

สภามติเอกฉันท์ 406 เสียง เห็นชอบพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช.

Featured Image
สภามติเอกฉันท์ 406 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. เหตุ ศอ.บต.เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประชาชน

 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (10 ก.ค.67) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 

 

ได้อภิปรายหลักการของร่างกฎหมายว่า คณะกรรมาธิการได้ใช้ร่างพระราชบัญญัติ ที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.พรรคเพือไทย เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณา โดยผลการพิจารณาทั้ง 6 มาตรา คณะกรรมาธิการ ฯเห็นว่า เมื่อมีการยกเลิกคำสั่ง คสช.ดังกล่าว จะมีผลให้ ศอ.บต. ที่แต่งตั้งโดยคำสั่งสิ้นสุดลง รวมถึงผลของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ถูกงดบังคับใช้

 

 

โดยคำสั่ง คสช. กลับมามีผลบังคับใช้เช่นเดิม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้เพิ่มบทบัญญัติใหม่ขึ้นมา 1 มาตรา เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ชัดเจนและเพิ่มเติมเหตุผล ข้อสังเกต ของร่างกฎหมายนี้ให้คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน รวมถึงให้ความสำคัญกับการ

 

 

มีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาผลของคำสั่ง คสช. ดังกล่าว ทำให้เห็นว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมา คำสั่งนี้ทำให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งไม่เชื่อมโยงกับประชาชน ดังนั้นในการที่จะนำสภาที่ปรึกษาฯกลับมา จะต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่าง ศอ.บต. กับ กอ.รมน.ใหม่ ต้องเพิ่มบทบาทและความเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น และสภาที่ปรึกษาฯ ใหม่นี้ ควรมีองค์ประกอบที่เหมาะสมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้จริง มีบทบาทในการหารือสาธารณะเพื่อให้กระบวนการสันติภาพมีผลสำเร็จ

 

 

ทั้งนี้ หลังการอภิปรายของสมาชิกรายมาตราในวาระที่ 2 แล้ว จากนั้นในการลงมติวาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 406 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จึงถือว่ามติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube