Home
|
ข่าว

“มุข สุไลมาน” รับร่าง พรบ.แก้หนี้นอกระบบ ภาคปชช.

Featured Image
ประธานสภา มอบ”มุข สุไลมาน” รับร่าง พรบ.แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ภาคประชาชน หวังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นร่าง พ.ร.บ.การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พ.ศ. …. จาก นายจินดา แสงโสภา ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. โดยมีหลักการและเหตุผล เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยต่างให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาโดยตลอด โดยได้กำหนด

 

 

ให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่มีการดำเนินการเพียงชั่วคราว เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเมื่อเวลาผ่านไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจ และไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และการบังคับใช้กฎหมายอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่มีเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กำหนดนโยบายและมาตรการในการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

 

 

กำหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดี และมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ ฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปตาม นโยบายและมาตรการที่กำหนด

 

 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.นี้ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน และปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย อันจทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

 

ด้านนายมุข กล่าวภายหลังรับร่าง พ.ร.บ. ว่า การเสนอกฎหมายในภาคประชาชนจะมีความละเอียดและเข้าใจในสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง ในทางปฏิบัติก็จะทราบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร กฎหมาย ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อภาคประชาชน สมควรที่บรรจุเพื่อพิจารณาต่อไป จะร่วมมือกันสนับสนุนผลักดันตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนให้สำเร็จขึ้นมาได้

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube