Home
|
ข่าว

กห. “Kick Off โครงการทหารเกณฑ์เรียนรามฯ”

Featured Image
กห.เดินหน้าปรับปรุงสวัสดิการทหารเกณฑ์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา หนุนกองทัพบก คิกออฟ “โครงการทหารเกณฑ์เรียนราม” ทำข้อตกลงความร่วมมือ รับทหารเกณฑ์เข้าเรียนรัฐศาสตร์ รุ่นแรกปีการศึกษา 2567

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม เปิดตัวโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์ สังกัดกองทัพบกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

โดยทหารเกณฑ์ที่เข้าโครงการนี้จะได้รับสิทธิ และ โอกาสในการเรียนช่วงระหว่างประจำการ 2 ปี และนอกประจำการ 1 ปี สามารถเรียนจบได้ในเวลา 3 ปี โดยเป็นการเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนในช่วงเวลา นอกการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งสามารถเรียนย้อนหลังได้จากเทปบรรยายที่จะมีการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ สามารถโอนประสบการณ์จากการฝึกเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 12 หน่วยกิต และเลือกสอบไล่ ในศูนย์สอบใกล้ค่ายทหารได้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 19,780 บาท กรณีที่ไม่มีการสอบซ่อม

 

 

 

โดยนายจำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงกลาโหม ระบุว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปรับปรุงสวัสดิการทหารเกณฑ์ เพื่อจูงใจให้ชายไทยมาสมัครเป็นทหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทหารเกณฑ์ สังกัดกองทัพบก ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถศึกษาต่อได้โดยไม่เสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุว่า รามคำแหงเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนทุกเพศทุกช่วงวัย อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีจะร่วมผลิตบัณฑิต ที่มาจากทหารเกณฑ์ โดยในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้จะเปิดรับทหารเกณฑ์ สังกัดกองทัพบก

 

 

 

ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่าเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจให้กับทหารกองประจำการ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube