Home
|
ข่าว

มีผลแล้ว! สธ. กำหนดยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ

Featured Image

 

 

 

 

 

บังคับใช้แล้ว ประกาศกฎกระทรวง สธ. กำหนดยาบ้า 1 เม็ด ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

 

 

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (17 มิ.ย.2567) เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และมาตรา 117 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“(ก) แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม”

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“(จ) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม”

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาสพติดให้โทษอย่างจริงจัง โดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 กรณีแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube