fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นายก.อบจ.ตากมอบเงินอุดหนุนการศึกษา

Featured Image
นายก.อบจ.ตาก อุดหนุนงบเพื่อการศึกษา คุณภาพชีวิต สาธารณสุข 10,225,000 บาท กระจายทั่วทุก 9 อำเภอ

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก พร้อมนายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ “รองเอิร์ธ” รอง.นายก.อบจ.ตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

โดยงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข นั้นการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตาก มีการกระจายงบประมาณไปทั่วทุก 9 อำเภอ ตามนโยบายที่ผู้บริหาร อบจ.ตาก ภายใต้การนำของนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก.อบจ.ตาก ที่เคยให้ไว้คือ พัฒนาตาก 9 อำเภอ

รายงานข่าวแจ้งว่า ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอ เป็นจำนวน 61 แห่ง รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,225,000 บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาท)และในส่วนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) นั้น อบจ.ตาก ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,275,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

ทางด้านนายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ “สจ.ชัย” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขต 1 อ. แม่สอด ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมชี้แจง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมมอบเงินอุดหนุน ในครั้งนี้ด้วย โดยมีการผลักดันงบประมาณลงในพื่นที่ อ.แม่สอด ด้านการศึกษาฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โดย “สจ.ชัย” ได้ผลักดันของบประมาณ จาก นายก.อบจ.ตาก เพื่อมามอบให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส นครแม่สอด โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด (ด้านการศึกษา) และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด (ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย) โดยได้รับงบประมาณในส่วนนี้จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube