Home
|
ภูมิภาค

โคราชเร่งแจกพันธุ์กล้าไม้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Featured Image

 

 

 

ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้หนองเต็ง โคราช เร่งแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างจิตสำนึกการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้หนองเต็ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับนำไปปลูกในที่ดินของตัวเอง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหาดินเค็ม และเพิ่มจำนวนป่าไม้ สร้างแหล่งต้นน้ำลำธารใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาดินเค็มที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งสภาพป่ามีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

 

จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง จึงได้เร่งผลิตกล้าไม้ยืนต้น เพื่อออกแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ล้านต้น เพื่อนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า

 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย โดยหวังให้ประชาชนในจังหวัดได้ตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น และหันมาหวงแหนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากแห่ไปรับพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง อาทิ ต้นประดู่ ต้นแคนา และต้นมะค่า เป็นต้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube