fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์ติดตั้งเสาแจ้งเหตุป้องกันเหตุอาชญากรรม

Featured Image
กาฬสินธุ์ติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม รวมทั้งหมด 25 จุด

 

 

 

พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 111/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 แก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2547 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน

 

ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ ทั้งนี้ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติดังกล่าว

 

ด้านพ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือติดตั้งเสาอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม

 

โดยเฉพาะในพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือมีการนำวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ทันสมัย

 

ทั้งนี้ บริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนกิจการงานตำรวจของ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรือสาธารณะชนทั่วไป ภายใต้ระเบียบ คำสั่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ขณะที่นายณรงค์รัชช์ วัชรชัยตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ในการติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ SMART BOX (SOS) ดังกล่าว ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 25 จุด แบ่งเป็นในพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 จำนวน 6 จุด และนอกพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 จำนวน 19 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube