fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ร.ร.โคราชสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

Featured Image
โรงเรียนโคราชสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อช่วยปลูกฝังลูกให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย ที่เติบโตมากับการทำนาปลูกข้าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนพลจลก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น เพื่อช่วยปลูกฝังลูกให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย ที่เติบโตมากับการทำนาปลูกข้าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวภายในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนพลจลก (พล-จะ-หลก) ซึ่งเป็นการทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมี โดยใช้รูปแบบการทำนาแบบ ชีววิถี โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

ได้มีครู นักเรียน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ จะเป็นดั่งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจวิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษตามกระบวนการ ชีววิถี โดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน และ เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกครั้งต่อไป และที่เหลือจะส่งมอบให้แก่ชุมชนที่ต้องการนำเมล็ดพันธุ์ไปทดลองปลูก โดยทางโรงเรียนพลจลก จะขอสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงสืบไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube