fbpx
Home
|
อาชญากรรม

พม.คุมเข้มไม่ให้มีขอทาน ตัดวงจรธุรกิจบาป

Featured Image
พม. คุมเข้มป้องกันไม่ให้มีขอทาน ตัดวงจรธุรกิจบาป เน้นพัฒนาทุนมนุษย์สร้างอาชีพและรายได้

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าจากสถิติตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีผู้ทำการขอทานทั้งสิ้น จำนวน 6,213 ราย แบ่งเป็น คนไทย จำนวน 3,956 ราย (ร้อยละ 63.67) และคนต่างด้าว จำนวน 2,257 ราย (ร้อยละ 36.32) โดย กระทรวง พม.จะดำเนินการควบคุมขอทานอย่างเข้มข้น แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 โดยได้ดำเนินการ รณรงค์เรื่อง การให้ทานให้ถูกวิธี , การให้ข้อมูล ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน และกลุ่มขอทาน ให้ทราบ รับรู้ และตระหนักว่า การขอทาน ผิดกฎหมาย , การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการจัดระเบียบขอทานอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด สกัดกั้น คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้กลับมาทำการขอทานซ้ำ,การพัฒนาองค์ความรู้และกลไก แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน , การจัดทำแนวทางการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ในลักษณะแบบขั้นบันได ครั้งที่ 1 จำนวน 500 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 บาท เป็นการป้องปรามผู้ทำการขอทานให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ทั้งนี้ หากยินยอมเข้ารับการคุ้มครองแล้ว ภายหลังหลบหนีออกจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต การเปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 บาท และครั้งที่ 3 จำนวน 10,000 บาท ตามลำดับ

 

 

 

 

ทั้งนี้ จะเผยแพร่คู่มือการจดแจ้งขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถฉบับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถ แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน ตลอดจนมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เปิดพื้นที่แสดงความสามารถให้กับผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การเปิดโอกาสในการมีงานทำ การมีรายได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่กระบวนการขอทาน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube