มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนาม [MOU) ผนึกพลังเผยแพร่ “Starfish Maker” 

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนาม [MOU) กับโรงเรียนสังกัด กทม. และ สพฐ.รวม 9 แห่งผนึกพลังเผยแพร่โครงการ “Starfish Maker” เน้นสร้างผู้เรียนเพื่ออนาคต ลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทย

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 9 โรงเรียน และโรงเรียนนำร่องในโครงการ Innovative School ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 โรงเรียน ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยใช้กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์เป็นฐานในการบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา (Starfish Maker)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น กล่าวว่า “ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง เพื่อที่จะได้มาซึ่งโอกาส ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การศึกษาถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ เป็นตัวกาหนดทิศทางทั้งด้านความรู้และ อาชีพในอนาคต ทางมูลนิธิฯ มีความตระหนักในการพัฒนาคน ตั้งแต่ในวัยเยาว์ และเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงการศึกษาที่ทัดเทียมกัน ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนก็ตาม”

ทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มเผยแพร่โครงการ Starfish Maker ไปยัง 6 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักการศึกษา และครู ผู้สอน จำนวน 483 คน จาก 170 โรงเรียนในเดือนมีนาคมปี 2561 โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาให้สามารถนำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการเรียนการสอน

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น มีภารกิจในการมอบการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยผ่านโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่างทางการศึกษาผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้สนับสนุนโครงการการศึกษาในประเทศไทย ทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ทฟิชคันทรีโฮม มูลนิธิเตรียมชีวิต โรงเรียนบ้านปลาดาว โครงการนักสร้างสรรค์บ้านปลาดาว (Starfish Maker) และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ส่งเจ้าหน้าที่หรือโค้ชเข้าช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในการจัดตั้งโครงการ Starfish Maker เพื่อจัดกิจกรรม Makerspace ผ่านกระบวนการ Design Thinking ในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นได้สนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาไทย รวมถึงเด็กในประเทศไทยอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นสร้างทักษะในศตวรรษที่21ให้แก่เด็กรวมถึงครูในประเทศไทย สำหรับปีนี้มีเป้าหมายไว้ที่100 โรงเรียน

ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ มูลนิธิสตารฟิซเอ็ดดูเคชั่นได้เริ่มก่อตั้งศูนย์สาธิตที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 4 สาขา ได้แก่เชียงใหม่ แม่แตง เชียงราย และสมุทรสาคร เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช่จ่าย ซึ่งปัจจุบันโครงการ Starfish Maker มีผู้เข้าใช้บริการทางสิ้น 12,041 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน 10,629 คน และครู 1,412 คน เมื่อเร็วๆ นี้ทางมูลนิธิฯได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 50 โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเผยแพร่โครงการ “Starfish Maker” หรือ “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นสร้างผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมเปิดตัว Starfish Labz แพลตฟอร์มพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาออนไลน์ หวังมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษาไทยผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ทางมูลนิธิฯ และ บริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด มีความยินดีที่จะแนะนำการใช้แพรตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักการศึกษาในรูปแบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ (StarfshLabz)ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.starfishmaker.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวน่าสนใจ

Close