ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว

จ.พิษณุโลก เตรียมจัดงานใหญ่ “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561 หวังพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

การจัดงานในปีนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน จัดนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านการเกษตรพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดนำการผลิต การซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น มะม่วง ข้าว กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ ประมง การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ด้านนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) กล่าวเพิ่มเติมว่า สศท.2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยออกบูธเกี่ยวกับ “RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ mannual ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบกระดานสำหรับเขียนและรูปแบบ Application ที่เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถเรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเองได้ ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์และประมง พร้อมทราบแหล่งตลาดในพื้นที่

 

ข่าวน่าสนใจ

Close