กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา ตอนที่ 2

ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินธุรกิจ มา 19 ปี ได้ส่งผลให้กลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่ม ฯ มีเงินออมจากทุกครัวเรือน ในปีที่ผ่านมา ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการที่กรรมการ ผู้นำกลุ่ม เสียสละ ซื่อสัตย์ และ สามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม เป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวนยาง ที่เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึง ปลายน้ำ และ การที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการบริหารงาน กลุ่มจึงมีอาชีพเสริมรองรับปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้สมาชิก มีรายได้หมุนเวียน ทั้งรายวัน รายเดือน และ รายปี ทั้งยังมีการร่วมกันวางแผนการตลาด และสร้างศูนย์กระจายสินค้าในชุมชน เพื่อกระจายผลผลิตให้กับสมาชิก ความใส่ใจของกลุ่ม ยังรวมไปถึง สวัสดิการ สุขภาพ ของคนในชุมชน และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันนี้กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ของเกษตรกร และ ชาวต่างชาติ ที่สนใจจะเรียนรู้และเดินตามรอยศาสตร์พระราชา ทั้งหมดนี่คือเหตุผล ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์ และ กลุ่ม เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทกลุ่มเกษตรกร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา

Close