กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา ตอนที่ 1

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม กลุ่มฯ ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2545 มีสมาชิกแรกตั้ง 183 คน ทุนดำเนินงานครั้งแรก 139000บาท วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มครั้งนั้น เพื่อรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก ส่งโรงงานโดยตรง และ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ด้วยความที่กลุ่มเติบโตอย่างข้มแข็ง และต่อเนื่อง กรรมการกลุ่มจึงเล็งเห็นว่า กลุ่มควรมีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการทำสวนยาง จึงได้จัดตั้งกลุ่มย่อย ตามความสนใจ อีก 13 ฐานการเรียนรู้ อาทิ กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มแปรรูปผลผลิต กลุ่มเพาะชำกล้าไม้ กลุ่มปลูกผัก เป็นต้น โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อประเมินว่า การทำงานของกลุ่มใหญ่ น้ำยาง และ กลุ่มย่อม อาชีพเสริม มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และต้องสร้างมาตรฐานในผลผลิตอย่างไร ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มอยู่ภายใต้ การดูแลของสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้เข้ามาส่งเสริม และ ชี้แนะให้กลุ่ม ปฏิบัติตามข้อบังคับ พร้อมไปกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาให้กลุ่มใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ยึดความต้องการพื้นฐานของสมาชิกเป็นหลัก เน้นใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Close