กองประกวดนางสาวไทย เตรียมแจ้งความ คนอ้างชื่อครองลิขสิทธิ์

กองประกวดนางสาวไทย เตรียมแจ้งความเอาผิด แอบอ้างเป็นผู้ได้ครองลิขสิทธิ์การประกวด ทำให้เสียชื่อเสีย

การประกวดนางสาวไทยเป็นการประกวดนางงามเพื่อค้นหาผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทย ซึ่งมีหน้าที่ทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  ซึ่งการประกวดนางสาวไทยมีผู้ถือครองลิขสิทธิ์คือสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในปีนี้สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ได้มอบลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับ บจ.นาการา จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคล๐๑๐๕๕๕๖๑๐๘๓๓๑)

ทั้งนี้ บจ.ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด มีนายธนวัฒน์ วันสม เป็นกรรมการ ทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๖๑๐๑๓๘๕๗ ที่อยู่เลขที่ ๑๙๓๘ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร(ต่อไปนี้เรียกว่า TWC) ได้แสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดประกวดนางสาวไทย เป็นระยะเวลา ๕ ปีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ โดยทาง บจ.ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด ได้แอบอ้างการได้รับสิทธิดังกล่าวโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จผ่านเอกสารสัญญาที่ส่งเป็นเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เสียหาย โดยมีใจความระบุว่า “TWCได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการประกวดนางสาวไทยเป็นระยะเวลา 5 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566 จากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ดังรูปที่ ๑ และ ๒)การสื่อสารด้วยวาจา และข้อความอิเล็กทรอนิกส์

นายธนวัฒน์ วันสม ได้ร่วมในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า บริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัดเป็นผู้ได้รับมอบสิทธิในการจัดประกวดนางสาวไทย ๕ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดังรูปที่ ๓ และ ๔) และในการแถลงข่าวการประกวดนางสาวไทยมีการใช้ตราสัญลักษณ์อันสื่อถึงบริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัด คู่กับตราสัญลักษณ์ของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ และตราสัญลักษณ์ของการประกวดนางสาวไทย (ดังรูปที่ ๔) จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด และบริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัดซึ่งมี นายธนวัฒน์ วันสมเป็นกรรมการ เป็นผู้ได้รับสิทธิในการจัดประกวดนางสาวไทยจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ซึ่งในภายหลังทราบว่าบริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัดยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นอกจากนี้ทาง TWC ได้นำเสนอต่อผู้เสียหายว่าการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดทำรายการเรียลลิตี้ ในรอบระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ชมทั่วไปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ ทางไทยรัฐทีวี และจะใช้นางงามผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่พัฒนาผู้เข้าประกวดนางงามในระดับภูมิภาคเพื่อคัดสรรเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยระดับประเทศภายใต้ชื่อ “Timeless Beauty Coach” ได้แก่ คุณชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ คุณปริศนา กัมพูสิริ คุณนนธวรรณ ทองเหล็ง และคุณปนัดดา วงศ์ผู้ดีโดยนอกจากผู้เสียหายแล้ว TWC ได้นำเสนอประเด็นต่อสื่อมวลชนด้วยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดังรูปที่ ๕) ซึ่งในเวลาต่อมาทาง TWC ไม่ได้มีการปฏิบัติตามที่นำเสนอดังกล่าว

โดยทาง TWC ได้นำข้อกล่าวอ้างว่าตนเองและบริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัด ซึ่งมีนายธนวัฒน์ วันสม เป็นกรรมการ เป็นผู้ได้รับสิทธิในการจัดประกวดนางสาวไทยจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ และรูปแบบการจัดประกวดนางสาวไทย ประจำที่ ๒๕๖๒ที่จะมีการทำรายการเรียลลิตี้ ในรอบระดับภูมิภาค และระดับประเทศนำเสนอทางไทยรัฐทีวี และการใช้นางงามผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่พัฒนาผู้เข้าประกวดนางงามในระดับภูมิภาคมากล่าวอ้างกับผู้เสียหายเพื่อโน้มน้าวให้ผู้เสียหายชำระเงินค่าสิทธิให้ทาง TWC เพื่อเป็นผู้รับอนุญาตสิทธิจาก TWC ในการเป็นผู้จัดประกวดนางงามประจำจังหวัดเพื่อเข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒โดยผู้เสียหายจะต้องโอนเงินไปที่ ธนาคารยูโอบี สาขาแจ้งวัฒนะ เลขที่ ๗๕๗๑๖๖๓๑๒๔ ชื่อบัญชี บจก. ทีดับเบิลยู แคปปิตอล (ดังรูปที่ ๖)

การที่ TWC แสดงข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายคือ

๑ เสียทรัพย์ให้กับ TWC

๒ ผู้เสียหายได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดประกวดนางงามประจำจังหวัดเพื่อเข้าประกวดนางสาวไทย โดยผู้เสียหายได้นำเสนอข้อมูลที่ TWC กล่าวอ้างข้างต้นต่อผู้สนับสนุน (sponsor) ทำให้ผู้สนับสนุนสนใจสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับผู้เสียหายในการจัดประกวด ซึ่งในภายหลังพบว่าข้อมูลที่ผู้เสียหายนำเสนอต่อผู้สนับสนุนไม่เป็นความจริงจึงทำให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมเสื่อมเสียชื่อเสียงและต้องรับผิดชอบต่อทุนทรัพย์ของผู้สนับสนุน

ทั้งนี้นอกจาก TWC มีการนำเสนอข้อมูลอันทำให้เกิดความเสียหายข้างต้นแล้ว ทาง TWC ยังได้ขอให้ผู้เสียหายโอนเงินชำระค่าสิทธิก่อนแล้วจะดำเนินการลงนามในสัญญาระหว่างผู้เสียหายกับ TWC ในการอนุญาตสิทธิให้ผู้เสียหายในภายหลัง โดยหลังจากที่ผู้เสียหายโอนเงินชำระค่าสิทธิแล้ว ทาง TWC ได้ออกหนังสือรับรองการได้รับสิทธิการจัดประกวดนางงามประจำจังหวัดให้ผู้เสียหาย แต่ไม่มีการนัดหมายลงนามในสัญญา และเมื่อผู้เสียหายทวงถามเรื่องการลงนามในสัญญาพบว่าทาง TWC ได้ผัดผ่อนไปเรื่อยๆจึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจนปัจจุบัน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close