ประทับใจ “สวนสุนันทาสืบสานขับขานลูกทุ่งไทย”

ผ่านไป อย่างประทับใจ "สวนสุนันทาสืบสานขับขานลูกทุ่งไทย" ฉลองวาระครบ 80 ปี 

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 61  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา “สวนสุนันทาสืบสานขับขานลูกทุ่งไทย” ฉลองวาระครบ 80 ปี  โดยมี ผู้ให้ความสนใจ สมัครเข้ามาประกวด กว่า 70 คน และได้รับเกียรติ จาก คณะกรรมการ ที่มาร่วมตัดสิน คือ  คุณ เอ พีราวุธ สว่างวิทย์ ,ลูกตาล ชธิชา และ เหมียว คุณาธาร ในช่วง ก่อนการประกาศ ผลการตัดสิน ก็ได้ มีมินิคอนเสิร์ต ของ สอง นักร้อง สาว ทั้ง ลูกตาล ชลธิชา และเหมียว คุณาธาร สร้าง ความ สนุกสนาน ภายในงานเป็นอย่างมาก และ ผลการประกวดขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง  มีดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ นาย ดนุนันท์  ชวนอยู่ ได้รับ เงินรางวัล จำนวน 5 ,000 บาท พร้อม โล่รางวัล  จาก นายกร ทัพพะรังสี  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่  นาย อธิวัฒน์ ช้างน้อย  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาว ทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล

รางวัล ชมเชย 2 รางวัล  ได้แก่ นางสาว ลลิตา บุตรศรีภูมิ และ นางสาว รักตาภา อภิชัย ได้รับ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

งานนี้ ก็ผ่านพ้นไป ด้วยความประทับ ใจ ต้องขอขอบคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รอง คณบดี ,ท่านอาจารย์ ทุกท่าน น้องๆ นักศึกษา และ ผู้เข้าประกวด ทุกท่าน ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน อนุรักษ์ และดูแล เพลงลูกทุ่งไทย ให้ เป็นสมบัติของชาติ ต่อไป ครับ 

ข่าวน่าสนใจ

Close