เตือนแรงงานต่างด้าวรู้เท่าทันนายหน้าเถื่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานภายในประเทศไทย ตรวจสอบข้อมูลสาย-นายหน้าก่อนโอนเงิน ป้องกันถูกหลอกลวง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขบวนการนายหน้าเถื่อนอาศัยความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและสถานประกอบการ อ้างว่าสามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ โดยทำให้หลงเชื่อว่าเป็นตัวแทนของบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริง ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการอย่าใช้บริการจากนายหน้าเถื่อน นำเข้าแรงงานต่างด้าว นอกจากเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะไม่ผ่านมาตรการตรวจคัดกรองโรคตามขั้นตอนแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเสียเงินเป็นจำนวนมากจากการถูกหลอกลวง

ดังนั้น ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 2 วิธี คือ นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง หรือนายจ้างมอบอำนาจให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 251 แห่ง เป็นผู้รับอนุญาตฯ ที่บริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 75 แห่ง และส่วนภูมิภาค 176 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563)

พร้อมเน้นย้ำว่า การจ้างงานคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนั้น ทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีความผิดเช่นกัน ซึ่งจากผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 พบว่า มีการดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 1,569 ราย คนต่างด้าว ถูกดำเนินคดี จำนวน 1,955 คน และถูกผลักดันกลับประเทศ จำนวน 1,470 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close