กรมบัญชีกลางปรับอัตราค่าบริการรังสีวิทยา

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงรายการ อัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา สอดรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้กำหนดรายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. แก้ไขรายการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน จำนวน 55 รายการ เช่น รายการ US Doppler: Eyes ราคาเดิม 1,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 4,000 บาท และรายการ Intraoperative cholangiogram ราคาเดิม 450 บาท ปรับเพิ่มเป็น 1,500 บาท เป็นต้น
2. ยกเลิกรายการเดิม จำนวน 80 รายการ เนื่องจากปัจจุบันมีรายการอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่ามาใช้ทดแทนรายการเดิมแล้ว
3. กำหนดเพิ่มรายการใหม่ จำนวน 195 รายการ เช่น รายการ CT Colonography และ MRA Brain+neck (or carotid) เป็นต้น
4. ปรับรายการเดิมจากหมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ มาไว้ในหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ (เปลี่ยนรหัสรายการจาก 51440 Transcranial Doppler Ultrasound เป็น 43103 Transcranial Doppler Ultrasound และ เปลี่ยนรหัสและชื่อรายการจาก 51441 Carotid Duplex Scan เป็น 43250 US Doppler: Carotid artery (bilateral))

ทั้งนี้การปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ปลอดภัยและเป็นธรรม

ดังนั้น หากสถานพยาบาลใดประสงค์ที่จะเสนอรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นในการรักษาพยาบาลและไม่มีรายการอื่นสามารถใช้ทดแทนได้เพิ่มเติม ให้เสนอรายการดังกล่าวมายังกรมบัญชีกลางเพื่อจะได้รวบรวมและพิจารณาประกาศต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close