รายได้เกษตรลุ่มน้ำปากพนังรอบ 10 ปีเพิ่มขึ้น

สศก. เผย ผลศึกษาเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง รอบ 10 ปี มีรายได้เงินสดเพิ่ม 51.27% จากการยกระดับมาตรฐาน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อำเภอ จังหวัดพัทลุง 2 อำเภอ และจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ พื้นที่รวม 2.12 ล้านไร่ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน) โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของครัวเรือนเกษตร ปี 2562 กับปี 2552 หรือในรอบ 10 ปี ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) พบว่า ปี 2562 ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีจำนวน 83,983 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 14.79 มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.40 ไร่/ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 20.43

สำหรับพื้นที่การเกษตร พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าว 303,923 ไร่ ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 30.95 และมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 367,011 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 310.27 ผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ย 24,794 บาท/ครัวเรือน ซึ่งผลตอบแทนดีกว่าการปลูกยางพาราที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 21,705.37 บาท/ครัวเรือน และข้าวเฉลี่ย 8,634.73 บาท/ครัวเรือน

รวมทั้ง โครงการของภาครัฐ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น เช่น นโยบายส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่นากุ้งร้าง นาข้าว พื้นที่รกร้าง ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น

ด้านรายได้เงินสดทางการเกษตรปีเพาะปลูก 2562/63 อยู่ที่ 200,970 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก 2551/52 ร้อยละ 51.27 ขณะที่รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร อยู่ที่ 79,680 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.53 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ ทางการเกษตร 121,290 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.42 หากพิจารณารายได้ครัวเรือนเกษตร ปี 2562 ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสาขาพืชเป็นหลัก อาทิ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สร้างรายได้ 69,767 บาท/ครัวเรือน ข้าว สร้างรายได้ 20,260 บาท/ครัวเรือน และพืชไร่ สร้างรายได้ 5,349 บาท/ครัวเรือน ซึ่งแม้รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจ

แต่ภาพรวมจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรยังคงสูงขึ้น เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการเกษตร การร่วมบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีปริมาณน้ำ และสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการดูแลรักษามากขึ้น พืชส่วนใหญ่จึงเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close