กรมส่งเสริมการค้าฯรับรางวัลเลิศรัฐปี63

กรมส่งเสริมการค้าฯ รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี "รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563" สาขาการบริการภาครัฐประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้รับรางวัล “เลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563” สาขาการบริการภาครัฐประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ThailandTrust Mark (T- Mark)

โดยรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ”รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น

โดยรางวัลที่กรมฯได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กรมฯมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนเพื่อผลักดัน และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close