“สุชาติ”ชูรวมพลังสร้างชาติดันลงทุน

รมว.แรงงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู - เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง รวมพลังสร้างชาติ สมานฉันท์ปรองดอง สร้างบรรยากาศการลงทุน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง โดยนำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย

ซึ่งนับจากนี้ไป กระทรวงแรงงานต้องดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ขับเคลื่อนด้านแรงงานทุกมิติ เพื่อร่วมมีบทบาทในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะการเยียวยาสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานในช่วงที่ผ่านมา ได้กลับสู่ระบบการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถเผชิญวิกฤตฟันฝ่าอุปสรรค ให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยยังคงสภาพการจ้างงาน และสภาพการจ้างเดิมไว้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า การประชุมของสมาชิกครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมแรงงานมีความสมานฉันท์ปรองดอง อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการลงทุน และเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้สหภาพแรงงานและสมาชิกร่วมน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง เพื่อให้สมาชิกมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดตัดสินใจบนพื้นฐานของความพอประมาณ ทั้งในการดำเนินชีวิตและบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อันจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ลูกจ้างและสมาชิก ก่อให้เกิดความสงบสันติสุขในวงการแรงงานตลอดไป

จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการสัมมนา โครงการ “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสิทธิของตน สามารถนําความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองในการซื้อสินค้าหรือบริการได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจได้อีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close