ครม.เท1.18หมื่นล.แก้แล้ง,น้ำท่วม

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบ 11,800 ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม พร้อมให้ขสมก. กู้ 7,895 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องปี 64

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติ วงเงินงบกลางรายจ่ายกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน จำนวน 11,800 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งโครงการขุดลอก และกำจัดวัชพืช ผ่าน 5 หน่วยงานในการดำเนินการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน 8 โครงการวงเงิน 763 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 2 โครงการวงเงิน 10,000 ล้านบาท กระทรัพยากรน้ำบาดาล 2 โครงการวงเงิน 884.5 ล้านบาท กองทัพบก 1 โครงการวงเงิน 5.8 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 1 โครงการ วงเงิน 146 ล้านบาท

นางสาวรัชดา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอกรอบแนวทางดำเนินการเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอครม. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 11 กระทรวง

รวมทั้งยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมรวม 22 คน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจเพื่อให้มีผลในการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการติดตามหน่วยงานต่างๆ โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน โดยมีอนุกรรมการแยกย่อยอีก3คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เสนอแนะบริหารมาตรการเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขา ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาคณะทำงานด้วย

นางสาวรัชดา เผยว่า การจัดการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/63 และการตรวจราชการระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ใน 6 ประเด็น คือ การพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ฯ มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล, การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว, การแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติ 3 โครงการ วงเงินรวม 1.1 พันล้านบาท ตามผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 ภายใต้ พรก.เงินกู้ ประกอบด้วยโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารวงเงิน 203 ล้านบาท

โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตกด้วย BCG วงเงิน  115 ล้านบาท และโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน 863 ล้านบาท

ด้านนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 7,895 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง วงเงิน 3,219 ล้านบาท ค่าซ่อมบำรุงวงเงิน 1,642 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องวงเงิน 3,033 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกัน

นางสาวไตรศุลี ยังกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ที่จะเกษียณอายุราชการตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่ง นพ.เกียรติภูมิ จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2565 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะมีผลในวันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าวน่าสนใจ

Close