รมว.คมนาคมเปิดสัมมนา “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” "ทลายทุกข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการ บุคคลากรด้านนโยบายแผนงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาสำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทบทวนผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน โดย แบ่งกลุ่มสัมมนา ฯ ตามกลุ่มภารกิจ ทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ประชาชนต้องได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ในการเดินทางทุกรูปแบบ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการดำเนินงานตามนโยบายครบรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ติดตามการดำเนินงานของแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และภายหลังการสัมมนาจะต้องถอดบทเรียนและทบทวนผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน เพื่อทบทวนและเตรียมการสำหรับแผนงานและโครงการในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน “ทลายทุกข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาให้กับปากท้องประชาชน”

ข่าวน่าสนใจ

Close