สกสว.โชว์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สกสว.เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 4 เมืองหลักเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 25 ก.พ.นี้

นายปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ จะร่วมกับสำนักงานประสานงานและสังเคราะห์โครงการบูรณาการด้านการพัฒนาเมือง จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระยะ 6 เดือนที่ได้ทุนสนับสนุนจาก สกสว. โดยเป็นการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program (TRP) ปี 2562 เรื่องการจัดทำแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบ และพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดของ 4 เมืองได้แก่ สระบุรี นครนายก พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ติดตามความคืบหน้าและรับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนำเสนอ สกสว.ในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีนำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” มีนายนพดล ธรรมวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ จังหวัดนครนายก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การพัฒนาชุดข้อมูลและภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครนายก” มี นานสนธยา สีละมาด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 16 เป็นหัวหน้าโครงการ

จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดใต้” มีนายธนวัฒน์ ขวัญบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การพัฒนากลไกเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะเชิงวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้แนวทางพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในการจัดการเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน” มีนายกานต์ ปราณีตศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ข่าวน่าสนใจ

Close