ชงคจร.กำหนดสปีดรถ120 กม./ชม.เดือนหน้า

ก.คมนาคม เตรียมชง คจร. กำหนดอัตราความเร็ว 120 กม./ชม. เดือนหน้า มอบ สนข.จัดทำประชาพิจารณ์ 30 วัน นำร่อง “ถนนสายเอเชีย”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563 ว่า กระทรวงคมนาคมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการนโยบายเร่ง อาทินโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร (กม.)/ชั่วโมง (ชม.) เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

โดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้า สนข. จะจัดทำประชาพิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 30 วัน ถึงแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน จากนั้นจะเสนอไปยังคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในช่วง มีนาคม 2563 ก่อนเสนอไปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ และมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน โดยจะนำร่องบังคับใช้กับทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ในช่วงที่มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ข่าวน่าสนใจ

Close