บขส.ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

บขส.ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG ในงาน “Happy CG & Happy CSR” สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Happy CG & Happy CSR” (เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ร่วมด้วย นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมแสดงประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG เพื่อแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. จัดโครงการ “Happy CG & Happy CSR” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานฯ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชนบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อประชาชน ผู้ใช้บริการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

สำหรับบรรยากาศในงานมีพิธีมอบรางวัล “คนดีมีคุณธรรม” ให้แก่พนักงานที่กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการจัดบูธ “สอนทำคุณช้างจับมือ” โดยทีมจิตอาสา ปตท. กิจกรรมแจกต้นไม้ และบูธตอบคำถาม เกี่ยวกับ CG และ CSR ด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close