กสร.Big cleaningศูนย์เด็กเล็กฯสกัดโคโรนา

กสร.จัด Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กฯ ป้องกันไวรัสโคโรนาๆ ฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯจัดมาตรการป้องกัน ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเครื่องเล่น

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูและของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้สั่งการให้ศูนย์เด็กเล็กฯ

ทั้งสองแห่งจัดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ และล้างมือด้วยเจล การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสแก่เด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียน และบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ

นอกจากนี้ กสร.ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ จัดมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือเมื่อมีการเปื้อนน้ำลาย น้ำมูกหรือสิ่งสกปรก รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย การจัดเจลล้างมือและมีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็กเป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็ก และผู้ปกครองในการป้องกันไวรัสดังกล่าวด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close