แจ้งผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนรพ.ได้แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยน รพ. ได้แล้ววันนี้ ด้านเลขาธิการ สปส. เผย มี รพ. เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 242 แห่ง

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ ww.sso.go.th หรือที่ Applications SSO Connect

พร้อมแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถ ใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การที่สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ สำหรับในปี 2563 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 242 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 163 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่ง

โดยผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ที่สายด่วน 1506

 

ข่าวน่าสนใจ

Close