พณ.ดันใช้FTAยกระดับมาตรฐานผลิตนมโคไทย

กรมเจรจาการค้าฯ พร้อมต่อยอดนมโคไทย ผลักดันใช้ FTA สร้างโอกาสและยกระดับมาตรฐานการผลิตนมโคไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดสัมมนา “ต่อยอดนมโคไทย ผลักดันใช้เอฟทีเอ” เพื่อให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากFTAขยายตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ซึ่งยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว และเตรียมความพร้อมที่ไทยต้องเปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563-2568

และพบว่าเกษตรกรโคนมไทยสามารถเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม และผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมได้ ซึ่งอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคนมของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มูลค่าการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ไปยังตลาดต่างประเทศก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ ปี 2562 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 536 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12

 

ข่าวน่าสนใจ

Close