กสร.เผยสถานการณ์แรงงาน62ไม่รุนแรง

กสร. เผย สถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ปี 62 ไม่รุนแรง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงานลดลง ขณะที่การปิดงาน/หยุดงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่น่ากังวล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าในทุกปีนายจ้าง ลูกจ้างจะมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 446 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 69 แห่ง ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีข้อเรียกร้อง จำนวน 471 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 82 แห่ง เมื่อคิดอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อข้อเรียกร้องของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 15.47 พบว่ามีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.41 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันเองในระบบทวิภาคีได้มากขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2562 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่นายจ้างปิดงาน จำนวน 3 แห่ง และมีทั้งนายจ้างปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงาน จำนวน 2 แห่ง ในขณะที่ปี 2561 มีเพียงนายจ้างปิดงาน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุเนื่องจากสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถจัดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินตามข้อเสนอของลูกจ้างได้ ในขณะที่ลูกจ้างมีความต้องการสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือต้องไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ จึงทำให้การเจรจาตกลงกันได้ยากขึ้น แต่ก็สามารถยุติได้โดยไม่ยืดเยื้อรุนแรงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การแข่งขันทางการค้า เงินบาทที่แข็งค่า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้สถานประกอบกิจการต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างการจ้างงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกจ้างโดย กสร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข่าวน่าสนใจ

Close