ธ.ออมสินร่วมยกระดับSMEsสู่5.0

ธนาคารออมสิน พร้อม หอการค้า ร่วมยกระดับขับเคลื่อน SMEs ประจวบคีรีขันธ์ ก้าวสู่ยุค 5.0

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวิจารณ์ปรีดา อิสรารีย์ รองประธานหอการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดงาน “Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันตก อันจะช่วยยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ยุค 5.0 ซึ่ง ความร่วมมือภายใต้งานดังกล่าวในส่วนของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว 70 จังหวัด

ข่าวน่าสนใจ

Close