ติวธุรกิจหนองคายใช้สิทธิประโยชน์การค้า

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมลงพื้นที่หนองคายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า หวังกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีได้มากขึ้น

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดจัดสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เรื่อง “ครบเครื่อง…เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ จังหวัดหนองคาย โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสภายใต้การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ ที่ไทยทำข้อตกลงไว้ทั้ง 13 กรอบความตกลง รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Form D และ Form E และขั้นตอนการยื่นตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกว่า 120 คน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์สูงสุดจากความตกลงเขตการค้าเสรี และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีทั้งหมด 13 กรอบความตกลง ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) อาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ซึ่งแต่ละความตกลงมีขั้นตอน กฎระเบียบ รวมไปถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close