คมนาคมสั่งผลักดันแหลมฉบังท่าเรือชั้นนำของโลก

รมช.คมนาคมสั่ง กทท.กรมเจ้าท่าเร่งผลักดันท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต พร้อมกล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของ EEC Project List ที่รัฐบาลผลักดันภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ให้เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการ ดังนั้นให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท. เร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ขั้นที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนับสนุน ทลฉ. ให้เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก และให้กรมเจ้าท่ากทท. และ สมาคมฯ จัดประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ให้ กรมเจ้าท่า พิจารณาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณอ่าวอุดม และหลักเกณฑ์ในการอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close