กองทุน FTA หนุนโคเนื้อไทยสู่ตลาดโลก

กองทุน FTA หนุนยกระดับโคเนื้อไทยพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก รองรับการเปิดเสรีการค้า ไทย-ออสเตรเลีย ต้นปี 64

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือ กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์

โดยกรมฯ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบโรงฆ่าสัตว์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และผลักดันการส่งออกสู่อาเซียน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ตลาดโคเนื้อของไทย และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งจะมีการลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 และยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าโคเนื้อและเครื่องใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งล่าสุด จากการลงพื้นที่ พบว่าสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และระบบการชำแหละเนื้อตามมาตรฐาน GMP และฮาลาลตามผลการศึกษาของกองทุน FTA เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจรับรอง คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานโรงฆ่าสัตว์ใหม่อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้สินค้าจากสหกรณ์ฯ สามารถจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยม ตลาดออนไลน์ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศได้ อีกทั้งเนื้อวัวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น มีคุณภาพ รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสามารถแข่งขันกับสินค้าเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียได้ และทางสหกรณ์ฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคให้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ภายในสิ้นปีนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close