จุฬาฯประกาศผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์

จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 สร้างตระหนักคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2562 คณะผู้วิจัยพัฒนาผลงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศและในภูมิภาค โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation

พร้อมประกาศผลงานวิจัยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของไทยในหมวดธุรกิจต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้มีแบรนด์องค์กรไทยที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน เข้ารับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 6 บริษัท ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต, โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา, ท่าอากาศยานไทย, กรุงเทพดุสิตเวชการ, เซ็นทรัลพัฒนา และ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close