BBLจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ2บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล 20 ก.ย. 62 จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ข่าวน่าสนใจ

Close