ก.แรงงานร่วมมือพัฒนาช่างแอร์

กระทรวงแรงงาน สร้างพันธมิตร พัฒนาช่างแอร์ สร้างความปลอดภัยให้สังคม

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ Dr.Philipp Pischke ผู้อำนวยการโครงการ RAC NAMA และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยและมาเลเซีย Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) เพื่อรายงานความคืบหน้าการคัดเลือกศูนย์อบรม และแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เป็นรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือของทั้ง2ฝ่าย โดยร่วมฝึกอบรมครูฝึกช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นที่สามารถติดไฟได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูฝึกของกพร. ทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่ช่างฝีมือ ช่างชุมชน ช่างในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป เริ่มฝึกอบรมครั้งที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หน่วยงานในสังกัดกพร. วางเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งในสพร. 3 แห่ง ได้แก่ สพร. 10 ลำปาง สพร. 2 สุพรรณบุรี สพร. 17 ระยอง ในอนาคตจะขยายศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานของช่างให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวน่าสนใจ

Close