การท่าเรือ MOU อินเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ

การท่าเรือฯ MOU ร่วมกับท่าเรือกฤษณาปัทนัม ประเทศอินเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. และ Ms. Vinita Venkatesh ผู้อำนวยการ Navayuga Container Terminal ท่าเรือกฤษณาปัทนัม ประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือกลุ่มประเทศ BIMSTEC กล่าวถึงการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารว่า เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือในลักษณะ Port–to–Port Cooperation เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือทั้ง 2 แห่ง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเรือ ส่งเสริมงานด้านการตลาดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือ

โดยทั้ง 2 ท่าเรือต้องจัดประชุมการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความคืบหน้าเป็นลำดับสอดคล้องกับนโยบายมองตะวันตก ที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ง พัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่ม BIMSTEC เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของทั้ง 2 ประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close